Top
min-height

Regulamin

REGULAMIN NAGRODY im. ZBYSZKA CYBULSKIEGO
dla najlepszego polskiego aktora młodego pokolenia

§ 1.

 1. Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego przyznawana jest najbardziej obiecującym polskim aktorkom i aktorom młodego pokolenia za wybitne kreacje aktorskie stworzone w filmach polskich. Zarząd Fundacji KINO corocznie przyznaje nominacje do Nagrody i powołuje Jury Nagrody, które wybiera laureata spośród nominowanych.

§ 2.

 1. Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego otrzymują nominowani w danym roku do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.
 2. Nominowanymi do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego mogą być wyłącznie aktorki i aktorzy grający w filmach, których polska premiera kinowa odbyła się w ciągu ostatniego roku przed przyznaniem nominacji (w przypadku Nagrody przyznawanej w roku 2005 – w ciągu ostatnich dwóch lat) oraz w filmach, które były pokazywane w tym okresie w oficjalnej selekcji (konkursy, Panorama lub Inne Spojrzenie) na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Jeśli okres między przyznaniem kolejnych Nagród jest dłuższy niż rok pod uwagę brane są role z całego tego okresu.
 3. Nominacje przyznawane są za role zagrane w filmach, o których mowa w ust. 2.
 4. Nominacji nie mogą otrzymać osoby, które otrzymały wcześniej Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego przyznawaną przez Jury, Nagrodę Kapituły, Nagrodę Publiczności lub Nagrodę przyznaną przez redakcję KINA.
 5. Nominacje otrzymuje pięcioro aktorek lub aktorów, którzy w roku kalendarzowym, za który przyznane są nominacje, ukończyli nie więcej niż 35 lat.
 6. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji KINO może podjąć decyzję, iż w danym roku nie będą przyznawane nominacje do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

§ 3.

 1. Kapituła Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego składa się z osób zaproszonych przez Zarząd Fundacji KINO.
 2. Członkowie Kapituły zostają powołani na czas nieokreślony. Członek Kapituły może się zrzec swoich funkcji.
 3. Kapituła liczy od 10 do 20 Członków.
 4. Członkowie Kapituły mogą za pośrednictwem Zarządu Fundacji KINO zapraszać do udziału w Kapitule nowych Członków.
 5. Zadaniem Kapituły jest wybranie nominowanych do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.

§ 4.

Wybranie nominowanych do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego odbywa się w następujący sposób:
 1. Zarząd Fundacji KINO przekazuje Członkom Kapituły listę „Kandydatów do nominacji” zawierającą nazwiska pięciorga aktorek lub aktorów. Zarząd Fundacji KINO wskazuje dodatkowo nazwiska nie więcej niż trojga aktorek lub aktorów jako „Kandydatów rezerwowych”.
 2. Listy „Kandydatów do nominacji” i „Kandydatów rezerwowych” powinny określać, za jakie role filmowe zostały przyznane nominacje.
 3. Członkowie Kapituły wyrażają swoje opinie o przesłanych przez Zarząd Fundacji KINO listach Kandydatów indywidualnie, drogą korespondencyjną, e-mailową lub telefaksową.
 4. Członkowie Kapituły mogą zatwierdzić listę „Kandydatów do nominacji” w całości lub wskazać na niej osoby, które ich zdaniem nie powinny w danym roku otrzymać nominacji do Nagrody. Brak wskazania negatywnego dla danego Kandydata uważa się za wyrażenie poparcia dla jego nominacji.
 5. Jednocześnie Członkowie Kapituły wyrażają swoją opinię o „Kandydatach rezerwowych”, wskazując tych z nich, którzy ich zdaniem mogliby otrzymać w danym roku nominacje do Nagrody.
 6. W procedurze zatwierdzenia przez Kapitułę nominacji do Nagrody powinno wziąć udział co najmniej 50 % aktualnych Członków Kapituły, przy czym listy „Kandydatów do nominacji” i „Kandydatów rezerwowych” powinny zostać wysłane do wszystkich aktualnych Członków Kapituły. W procedurze biorą udział ci Członkowie Kapituły, którzy przekazali Zarządowi Fundacji swoje opinie o Kandydatach nie później niż 21 dni od wysłania do nich list Kandydatów.
 7. Listę „Kandydatów do nominacji” uznaje się za zatwierdzoną, jeśli wszyscy Członkowie Kapituły biorący udział w procedurze zatwierdzenia nominacji zaakceptują ją w całości.
 8. Jeśli lista „Kandydatów do nominacji” nie została zatwierdzona w trybie przewidzianym w ust. 7, za nominowanych przez Kapitułę uważa się tych spośród „Kandydatów do nominacji”, którzy zaakceptowani zostaną przez większość Członków Kapituły biorących udział w procedurze zatwierdzenia nominacji.
 9. Jeśli w sposób opisany w ust. 7 i 8 nie zostanie wyłonionych pięcioro nominowanych, nominacje do Nagrody otrzymują Kandydaci wyłonieni w następującej kolejności:
  1. „Kandydaci do nominacji”, którzy uzyskali poparcie większości Członków Kapituły biorących udział w procedurze zatwierdzenia nominacji.
  2. „Kandydaci do nominacji”, którzy nie zostali zaakceptowani przez większość, ale otrzymali poparcie większej liczby Członków Kapituły biorących udział w procedurze zatwierdzenia nominacji niż „Kandydaci rezerwowi”.
  3. „Kandydaci rezerwowi”, którzy otrzymali poparcie większej liczby Członków Kapituły biorących udział w procedurze zatwierdzenia nominacji niż „Kandydaci do nominacji”, którzy nie zostali zaakceptowani przez większość.
  4. Przy jednakowym poparciu dla „Kandydata do nominacji” i „Kandydata rezerwowego” nominację otrzymuje „Kandydat do nominacji”.
  5. Przy jednakowym poparciu dla dwóch „Kandydatów rezerwowych” nominację otrzymuje „Kandydat rezerwowy” umieszczony wyżej na liście przez Zarząd Fundacji KINO.

§ 5.

 1. W danym roku Zarząd Fundacji KINO może zaprosić do Jury Nagrody przedstawicieli patronów medialnych Nagrody, przedstawicieli instytucji współpracujących z Fundacją KINO przy organizacji Nagrody oraz przedstawicieli świata kultury. Do Jury mogą zostać zaproszeni wcześniejsi laureaci Nagrody i członkowie Kapituły.
 2. Liczba członków Jury nie może być mniejsza niż 3 osoby.
 3. Spośród pięciorga nominowanych Jury wyłania jednego laureata Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Decyzja podejmowana jest większością głosów poprzez głosowanie. Jeśli laureat nie zostanie wybrany w pierwszym głosowaniu przeprowadzane są kolejne głosowania. Z każdego kolejnego głosowania (z zastrzeżeniem ust. 4) wykluczany jest nominowany lub nominowani, którzy otrzymali najmniejszą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu.
 4. W sytuacji, gdy do kolejnego głosowania przechodzi, zgodnie z procedurą opisaną w ust. 3, tylko jeden nominowany, który nie otrzymał większości głosów, Jury w ostatecznym głosowaniu bierze pod uwagę tego nominowanego oraz drugiego nominowanego wybieranego w następujący sposób: spośród pozostałych nominowanych, którzy przeszli do poprzedniego głosowania, Jury odrzuca kolejno tych, którzy uzyskali najmniej głosów, aż do wyłonienia drugiego nominowanego.

§ 6.

 1. Zarząd Fundacji KINO może podjąć decyzję o przyznaniu w danym roku dodatkowo Nagrody Publiczności lub Nagrody dla najlepszego polskiego aktora młodego pokolenia wybranego przez redakcję miesięcznika KINO. Laureaci obu wyróżnień muszą być wybrani spośród aktorek i aktorów nominowanych do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego w danym roku.
 2. Zarząd Fundacji KINO może również podjąć decyzję o przyznaniu Nagród Specjalnych im. Zbyszka Cybulskiego aktorkom lub aktorom, którzy mają szczególny dorobek artystyczny, a nie otrzymali wcześniej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego.
 3. Decyzję o przyznaniu Nagród Specjalnych im. Zbyszka Cybulskiego aktorkom lub aktorom, którzy mają szczególny dorobek artystyczny, a nie otrzymali wcześniej Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego może również podjąć Kapituła Nagrody. Decyzja o przyznaniu Nagrody Kapituły musi zostać podjęta większością głosów. W procedurze przyznania tej Nagrody powinno wziąć udział co najmniej 50 % aktualnych Członków Kapituły.

§ 7.

 1. Jeśli w danym roku przyznawana jest Nagroda Publiczności laureata wyłania publiczność głosująca na stronie internetowej Nagrody, w plebiscytach organizowanych w mediach, które objęły patronat nad Nagrodą oraz w kinach, jeśli odbywa się w nich przegląd filmów, za role w których przyznano nominacje. Plebiscyty organizuje Zarząd Fundacji KINO.
 2. Laureatem Nagrody Publiczności dla najlepszego polskiego aktora młodego pokolenia w danym roku zostaje kandydat nominowany do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego, który otrzymał największą liczbę głosów po zsumowaniu wyników plebiscytów, o których mowa w § 7 ust. 1.
Do góry